Professionsdidaktik og læremidler

Projektet “Professionsuddannelse og læremidler” består af to projekter. Det ene er et udviklingsprojekt, hvor en række undervisere og studerende vil undersøge brugen af og eksperimentere med nye måder, hvorpå læremidler kan understøtte professionsuddannelserne i de tre UC,er, der står bag videncenteret. I projektet inddrages et bredt udsnit af de tre UC’ers professionsuddannelser og erfaringerne formidles efterfølgende på en konference og på Læremiddel.dks website www.laeremiddel.dk. Underviserne er udpeget med henblik på at opnå en vis grad af heterogenitet indenfor de enkelte professionsuddannelser.

Det andet projekt er et forskningsprojekt, der kvalificerer og følger udviklingsprojektet med henblik på at systematisere erfaringerne i projektet og teoretisere og perspektivere læremidler i professionsuddannelser. Forskningsprojektets udgangspunkt er, at læremidler spiller en væsentlig, men ikke altid synlig rolle i professionsuddannelser og professioners praksis. I professionsuddannelser kan læremidler bl.a indgå i:

  • formidlingsrummet, hvor formidling og dialog om nyt stof er det centrale
  • opgaverummet, hvor de studerende funderer og implementerer ny viden og nye færdigheder, typisk gennem løsningen af lærerinitierede opgaver/øvelser
  • projektrummet, hvor de studerende i grupper arbejder med forskellige cases eller projekter, typisk tværfagligt og tæt på professionsfeltets udfordringer
  • praktikrummet, hvor de studerende er i praktik
  • lærerens forbedelsesrum, hvor læreren forbereder sin egen undervisning
  • de studerendes eget studierum, hvor de studerende på egen hånd og/eller i studiegrupper forbereder sig til studiet
  • sammenbindende medie i de forskellige undervisnings- og læringsrum.

Læremidler reflekterer dermed udfordringer i professionsuddannelserne i spændingsfelter mellem læreplan (hvad skal den studerende formelt kunne?), undervisning (hvordan planlægger, gennemfører og evaluerer vi undervisning med henblik på professionslæring?), studiemiljø (hvordan understøtter studiemiljøet den studerendes professionslæring) og kobling studie-praktik (hvordan kobler vi studie-praktik med henblik på udvikling af den studerendes professionslæring).

På den ene side indgår læremidler som løftestang for organisations- og uddannelsesudvikling (studiemiljø, undervisningsformer, læringsformer, kobling praktik-studie) i professionsuddannelserne. På den anden side indgår læremidler som løftestang for professionslærerens egen professionslæring. I det sidste perspektiv kan læremidler bestemmes som en didaktisk kategori, der indgår som et vigtigt element i professionslærerens egen planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen. Dale beskriver her tre kompetencenivauer i professionel undervisning:

  • K1: gennemføre undervisning
  • K2: konstruere undervisningsplaner
  • K3: udvirke didaktisk teori

Grundlaget for udvikling af en professionel, pædagogisk organisation er ifølge Dale, at der udvikles en indre relation mellem de tre kompetenceniveauer (Dale 1998, 223).

Hvor udviklingsprojektets mål er at undersøge brugen af læremidler i praksis og eksperimentere med nye måder at håndtere praksis på for at forbedre undervisningen (K1 og K2) har forskningsprojektet fokus på med omdrejningspunkt i udviklingsprojektet at medvirke til at udvikle didaktisk teori (K3), der implicerer læremiddelproblematikken og læremidler som didaktisk kategori. En didaktisk teori gør det muligt for undervisere ved hjælp af begreber og teorier at rekonstruere deres praksis i en systematisk form. Didaktisk teori giver dermed et analytisk blik på underviserens egen praksis og gør det muligt at identificere undervisningens situationer og handlinger og tilegne sig en systematisk forståelse af ens eget arbejde. Forskningsprojektets præmis er derfor, at udvikling af professionsuddannelser foregår med omdrejningspunkt i didaktisk teori (Dale 1998, 180), og projektet vil derfor udvikle begreber, kriterier og principper for undervisernes håndtering af læremidler i professionsuddannelserne. Målet er at udvikle en systematisk indsigt i måder hvorpå læremidler indgår og kan indgå i professionsuddannelser.

Metodisk arbejder projektet med et komparativt aspekt. På den ene side kan empirien belyse en differentieret professionsidentitet, dvs. forskelle mellem de forskellige typer professionsuddannelser: læreruddannelse, pædagoguddannelse, sygeplejerskeuddannelse osv. På den anden side kan det komparative aspekt belyse de fælles træk professionsuddannelserne i mellem; dvs. den fælles professionsidentitet, de fælles opgaver og de fælles udfordringer.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.