Emneord
 • Læremiddelbrug
 • Læremidler
 • Undervisning
 • Digital
 • Didaktik
 • Skærmtid
 • Trivsel
 • It
 • Design-based research
 • Online undervisning
 • Dansk
 • Lærevejledninger
 • Historie
 • Robotteknologi
 • Projektarbejde
 • Teknologiforståelse
 • Matematik
 • Undersøgelsesorienteret
 • Læsning
 • Medier
 • Læringsplatforme
 • Adaptive læremidler
Status
 • Afsluttet
 • Igangværende
Nulstil
Status: Igangværende

Kighuller til børns negative online oplevelser og adfærd (NOBE)

Der er i verserende debatter om skærmtid og trivsel ofte kun lidt lidt evidensbaseret viden om sammenhængen mellem børn og unges velbefindende og deres faktiske brug af skærme og mobiler i skolen. Der er også for lidt viden om, hvordan skolen kan bidrage til at forebygge dårlige oplevelser online. Læremiddel.dk deltager i 2023-2027 i NOBE-projektet, som skal belyse disse problemstillinger.

Status: Igangværende

Kan et godt læremiddel gøre din undervisning bedre?

Læremiddel.dk søger dansklærere til et nyt, spændende forskningsprojekt, som undersøger betydningen af et støttende design for undervisningsforløb for lærernes undervisning. I projektet skal lærerne prøve kræfter med et særligt udviklet undervisningsforløb plus en lærervejledning. Hvis du vil være med, skal du undervise i 7. eller 8. klasse i dette skoleår og undervise på en skole, der er abonnent hos Gyldendal.

Status: Igangværende

Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?

Dette projekt er et pilotprojekt, der er finansieret af Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler. Pilotprojektet er et projektmodningsprojekt og en investering forud for en fondsansøgning.

Status: Igangværende

Uddannelse 4.0 – uddannelsesudvikling gennem digital transformation

‘UCL Program for Uddannelse 4.0’ er et treårigt udviklingsprogram, som ønsker at understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL.

Status: Igangværende

Læsevejledning i netværk - et blik på videnscirkulering i professionelle læringsfællesskaber

Forskningsprojektet undersøger, hvordan viden cirkulerer i professionelle læringsfællesskaber (PLF) for læsevejledere.

Status: Igangværende

Bæredygtighed og natursyn i læremidler

Dette forskningsprojekt fokuserer på at analysere, hvordan begrebet “naturforhold” er konstrueret i læremidler, herunder indhold, aktiviteter, udtryk og mål. Gennem udviklingen af en analysemodel vil projektet undersøge dette i tre forskellige læremidler, der repræsenterer forskellige faglige områder i 8. klasse. Med en stigende brug af læremidler i folkeskolen er det dog uklart, hvordan disse håndterer aktuelle bæredygtighedsudfordringer og den videnskabelige udvikling.

Status: Igangværende

Lærervejledningen: Design, brug og virkning

Hvordan kan vi designe en lærervejledning, der effektivt støtter læreren i at tilrettelægge og gennemføre sin undervisning og giver læreren fagdidaktiske og faglige input. Og hvilken effekt har det på elevers læringsudbytte, at deres lærer benytter vores bud på en lærervejledning?

Status: Igangværende

Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning

En landsdækkende indsats skal styrke sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen.

Status: Afsluttet

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?

Status: Afsluttet

Video som et personligt læringsredskab i NaturTeknik

Målet med dette projekt har været at udfolde og udbrede de muligheder, som digital videoproduktion giver i undervisnings- og læringssituationer samt at dele fund og erfaringer.

Status: Afsluttet

Læremiddelkultur 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

Status: Afsluttet

Tegn på læring

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på læremidlers didaktiske potentialer.

Status: Afsluttet

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Projektet BIDL havde til formål at udvikle nye forretningsmodeller og nye tilgang til markedet, der kunne styrke det erhvervspolitiske sigte via brugerdreven innovation af digitale læremidler.

Status: Afsluttet

Vurdering af den digitale underviserplatform GAMBIT® – specifikt programmet 'HPS - Hjernen På Skemaet'

Dette projekt er et samarbejde mellem SkoleSkak og Læremiddel.dk om en vurdering af den digitale undervisningsplatform GAMBIT® og specifikt programmet ‘HPS – Hjernen På Skemaet’, der aktuelt anvendes i det specialiserede område på 49 skoler/institutioner landet over.

Status: Afsluttet

Vurdering af praksisformidlingsmaterialer fra projektet 'Små Børns Stemmer

Dette projekt har sit udspring i praksisformidlingsmaterialerne ‘Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’, som Børns Vilkår har gennemført i samarbejde med medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre.

Status: Afsluttet

Videndeling og sparring på LIFE-forløb og -formater

Dette projekt er et samarbejde mellem LIFE Fonden og Læremiddel.dk, som omhandler videndeling og sparring på LIFE-forløb og -formater, herunder design af både lærerhenvendte tekster og elevhenvendte materialer.

Status: Afsluttet

Professionsdidaktik og læremidler

Målet for projektet Professionsdidaktik og læremidler er at udvikle en professionsdidaktik om læremidler og deres rolle for professionsudvikling.

Status: Afsluttet

Uddannelse 4.0

Dette projekt har sit udspring i det overordnede spørgsmål om, hvordan de samfundsmæssige transformationer, der kan observeres inden for begrebet industri 4.0, vil påvirke fremtidens uddannelsesdesign.

Status: Afsluttet

Oplevelser og erfaringer med online undervisning under COVID-19

Dette 1-årige projekt har til formål at opsamle erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020.

Status: Afsluttet

abc.dk

Projektets formål var at evaluere det digitale læremiddel abc.dk udgivet af forlaget Gyldendal i 2008. Evalueringen udførtes som en effektevaluering med henblik på at undersøge, hvordan materialet virkede.

Status: Afsluttet

ACH SO

Projektet ACH SO undersøger og afprøver nye former for formidling af lærervejledninger til lærebogssystemer.

Status: Afsluttet

Aschehougs digitale leksikon

Projektets formål var at evaluere Aschehougs Leksikon med henblik på at udvikle programmet og gøre det mere anvendeligt for og målrettet til folkeskoleelever i 3.-9. klasse.

Status: Afsluttet

Evaluering af Pædagogik - Introduktion til pædagogers grundfaglighed

Projektet Evaluering af Pædagogik – Introduktion til pædagogers grundfaglighed skal give bud på forbedringer af det eksisterende læremiddel og konkrete råd til en ny grundbog til samme målgruppe ved at foretage et dokumentstudie samt interviews, som efterfølgende bearbejdes og analyseres.

Status: Afsluttet

Tak til robotprogrammering rettet mod yngsteområdet i grundskolen

Forskere fra Læremiddel.dk skal sammen med studerende fra UCL og robotvirksomheden KUBO udvikle ny teknologi, der klæder børn på til en fremtid, hvor teknologi overtager mange job og dagligdags gøremål.

Status: Afsluttet

Digital projektdidaktik i de frie skoler

Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler er et forsknings- og skoleudviklingspro­jekt, der skaber rammer for udvikling af lærernes kompetencer, af undervisningen og af skolens organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer til både lærere, elever og ledelse.

Status: Afsluttet

Dokumentanalyse og brug af Gyldendals fagportal til Teknologiforståelse

Dette projekt analyserer det didaktiske design og det didaktiske potentiale i Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse. Desuden gennemføres observationer af læremidlet i brug og interviews med lærere.

Status: Afsluttet

Adaptive læremidler

Projektet Adaptive læremidler er et interventionsprojekt, som har til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER.

Status: Afsluttet

Evaluering og kvalificering af Sex & Samfunds Underviserportal.dk

I dette projekt evaluerer og kvalificerer Læremiddel.dk Sex & Samfunds digitale portal i forhold til dens formål samt den didaktiske tilgang i de forskellige læringsforløb på portalen.

Status: Afsluttet

Bog & sprog

Evaluering af læringsportalen Bog & Sprog – et digitalt læremiddel til nabosprogsundervisning i danskfaget.

Status: Afsluttet

KiDM - Kvalitet i dansk og matematik

Projektet KiDM er et landsdækkende storskala­projekt, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har igangsat i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.

Status: Afsluttet

En generation af stærke læsere - Greb til læselyst

Formålet med projektet Greb til læselyst er at sætte fokus på børns læselyst, og hvordan børns læselyst og medievaner hænger sammen. Projektet skal skabe ny, forskningsbaseret viden om, hvad der virker og hvorfor.

Status: Afsluttet

Kulturens laboratorium

Omdrejningspunktet for dette projekt er at udvikle et stillads for studerende, kunstnere og kulturformidlere, når de skal planlægge undervisningsforløb til skoleelever under besøg på kulturinstitutioner.

Status: Afsluttet

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Projektet har til formål at udvikle indsatser, der kan understøtte implementeringen af læringsplatforme i den danske folkeskole med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen.

Status: Afsluttet

Demonstrationsskoler

Projekternes overordnede formål har været at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor alle elever lærer mere og får kompetencer, der rækker ind i det 21. århundrede. Det har resulteret i en indsats med fokus på elevcentreret, samarbejdende, undersøgende og virkelighedsnær problemløsning, som samtidig har et globalt udsyn.

Status: Afsluttet

Praksisfortolkninger af Læremidler (PaL)

Projektet PaL skal kortlægge og bidrage til en forståelse af læreres og elevers brug af læremidler bl.a. ved at undersøge sammenhængen og forskellen mellem det intenderede lærings- og undervisningsdesign og det aktualiserede design i praksis.

Status: Afsluttet

Undersøgelse af brugen af MatematikFessor i undervisningen

Projektet Undersøgelse af brugen af MatematikFessor i undervisningen har fokus på og undersøger, hvordan adaptiviteten i MatematikFessor fungerer og bruges. 

Status: Afsluttet

Nye læremidler til digital storytelling

Vi kender trailers fra filmens verden, hvor de bruges til at pirre vores nysgerrighed og lokke os i biffen. Hvordan kan vi overføre nogle af disse egenskaber til bogens verden, så vores lyst til at fordybe os i ny roman vækkes? Det ser det internationale EU-projekt ReadIT nærmere på, når der skal udvikles et koncept for at få elever til at lave såkaldte book trailers i undervisningen.

Status: Afsluttet

Teknologiforståelse

Det samlede forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så eleverne lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Status: Afsluttet

Mål og midler

Mål og midler udspringer af et stort udviklingsprojekt i regi af Læremiddel.dk, som blev igangsat i 2008. Såvel udviklingsprojektet som udgivelsesserien er båret af godt 30 undervisere fra syv forskellige læreruddannelsessteder i professionshøjskolerne bag Læremiddel.dk: University College Lillebælt, Professionshøjskolen Absalon og University College Syddanmark.

Status: Afsluttet

Digital skole

Læremiddel.dk kortlagde i efteråret 2012 i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.