Børns samarbejde i et multimodalt perspektiv – et forskningsprojekt

Forfatter: Thilde Emilie Møller
Udgivet: Oktober 2018

Eleverne i 4. b har et filmforløb i dansk. Eleverne ser film og skaber film i alle dansklektionerne i tre uger. Formålet med undervisningsforløbet er, igennem en kombination af filmanalyse og filmproduktion af egne film, samt filmanalyse af professionelle film, at eleverne kvalificerer deres analytiske og refleksive kompetencer i mødet med filmmediet

I forbindelse med filmproduktionen skal eleverne i alt skabe tre korte film, hvoraf de to første udgør korte forberedende øvelser og den tredje en større produktion, hvor eleverne får længere tid til at arbejde med produktionen. Fokus i filmproduktionsforløbene er, at eleverne eksperimenterer med at vise følelser og stemninger på film, og at eleverne arbejder med billedperspektiv og billedbeskæring.

Et multimodalt perspektiv på social interaktion i en pædagogisk praksis

Med videokameraet som metodisk værktøj var fokus i forskningsprojektet rettet mod elevernes sociale interaktion i deres skabende praksis med film på iPads. Med afsæt i Sigrid Norris’ tilgang til multimodal interaktionsanalyse (Norris, 2004) er videodata tilgået og analyseret. Norris’ multimodale interaktionsanalyse kan anvendes til at analysere sociale aktørers betydningskonstruktion i sociale handlinger og denne analytiske tilgang kan hjælpe os til at forstå den hierarkiske organisering af interaktion igennem elevernes anvendte modes (kropslige og ikke-kropslige, fx gestik og teknologi) i den specifikke pædagogiske kontekst.

Et kropsligt samarbejde

Resultater fra forskningsprojektet belyser, at elevernes tilgang til og brug af teknologien i samspil med iPad’ens skærmstørrelse muliggør et samarbejde, der i høj grad bygger på kropslige handlinger. Eleverne samles omkring iPad’en for at se og arrangere filmoptagelser. Igennem elevernes fælles blik på filmen skaber eleverne små gentagende rum til refleksion om filmens udtryk. Samlet omkring iPad’en peger og klikker eleverne på skift på skærmen. Teknologien går fra elev til elev, fra hånd til hånd. Eleverne er hele tiden i bevægelse med den mobile teknologi. Til tider opstår også konflikter omkring teknologien og om teknologien.

Analysen belyser, at elevernes kropslige handlinger og forhandlinger former samarbejdet. Analysen belyser også, at elevernes samarbejde især udføres igennem elevernes brug af forskellige former for touch (swiping, general tapping og deictic touch), der i forhold til det verbale sprog ofte viser sig at være mere fremtrædende i forbindelse med elevernes samarbejde.

At kvalificere elevers samarbejde med teknologier

Med afsæt i en multimodal analytisk tilgang til elevernes sociale interaktion i pædagogisk praksis er det muligt at iagttage, hvorledes elevernes samarbejde bygger på mange forskellige kropslige og ikke-kropslige handlinger ud over det verbale sprog (jf. Norris’ forståelse af modes).

Touch kan i dette studie karakteriseres som en ny måde, hvorigennem betydninger og kommunikation er repræsenteret på, og et mode der synes centralt i forhold til, hvordan elevernes samarbejde kommer til udtryk.

Forskningsprojektet peger på didaktiske udfordringer i forbindelse med brug af iPads i undervisningssammenhæng. Disse udfordringer demonstrerer, at vi bør have et øget fokus på at opøve elevernes interaktion omkring brugen af og deres samarbejde med sådanne teknologier. Dette fokus bør i høj grad have et multimodalt perspektiv på social interaktion, der også tager højde for kropslige handlinger.

Videre læsning:

Larsen, C. P. & Møller, T. (i tryk). Undervisningsdifferentiering og filmproduktion i dansk. KVAN.

Christensen, O. & Møller, T. (2014). Filmarbejde i skolen – fra kamera til tablet og nye arbejdsformer? Folkeskolen.

Møller, T. (2011). Levende billeder – et stedbarn i skolen. Folkeskolen.