Binde knuder – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Forfatter: Mette Hjelmborg
Udgivet: 2020

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Binde knuder” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Binde knuder - undersøgende matematikundervisningI Binde knuder-forløbet skal eleverne blandt andet fremstille klassens eget statistiske datasæt ved at binde knuder på en snor.

Først skal de gætte, hvor mange knuder, de kan binde på et minut. Hver elev binder så mange knuder, de kan, på et minut. Eleverne skal tælle, hvor mange knuder de hver især har bundet. Elevens ”knudetal” skrives på lige så mange post-it lapper, som der er grupper og omdeles til grupperne.

Derefter skal eleverne gruppevis ordne og beskrive datasættet ved at fremstille selvvalgte diagrammer over knudetallene. Der er et uformelt fokus på de faglige begreber mindsteværdi, størsteværdi og typetal og mulige statistiske diagrammer.

Udviklet af praktikere og fagdidaktikere

Det er praktikere fra Kongehøjskolen i Aabenraa og Mølleskolen i Ry, som sammen med fagdidaktikkerne Dorte Moeskær Larsen, Mie E. Jensen og Mette Hjelmborg har udviklet det undersøgende undervisningsforløb ”Binde knuder” og  de fremhæver de tilgængelige konkrete, billedlige repræsentationer og muligheden for, at eleverne går fra mere uformelle matematiske udtryk til et mere formelt matematisk sprog i undervisningsforløbet.

Deltagende lærere i KiDM-projektet har blandt andet sagt:

Knudeopgaven gav en god kilde til faglige begreber.

Post-it som indgangen til søjlediagrammer var godt tænkt. Irriterende at jeg ikke selv har fundet på det.

Øvelsen med at binde knuder er rigtig god og virker inddragende og vedkommende for alle.- Lærere fra KiDM-projektet

Undersøgende tilgange

De undersøgende forløb på hjemmesiden er kategoriseret ud fra fem undersøgende tilgange:

  • produktet
  • opdagelsen
  • målingen
  • grubleren
  • modelleringen.

Der er plakater på hjemmesiden, som kan støtte læreren og eleverne i de specifikke undersøgende tilgange.

Dette forløb er kategoriseret som en opdagelse. Hensigten er, at eleven i sit arbejde som datadetektiv skaffer sig indsigt i og forståelse af de udvalgte statistiske begreber; typetal, største og mindste værdi og evt. gennemsnit.

Vi har set mange måder at ordne og beskrive datasættet på. Nogle elever grupperer knudetallene i selvvalgte grupper, andre opfatter bordkanten som en tallinje og laver et uformelt søjlediagram af post-it sedlerne, mens andre sætter alle sedlerne i nummerorden, men i forlængelse af hinanden.

En vigtig pointe er, at de statistiske deskriptorer i denne aktivitet netop ikke skal præsenteres af læreren, og efterfølgende bruges på færdigleverede datasæt, der sjældent optræder i en meningsfuld kontekst for eleverne. I stedet for lægges der vægt på elevernes egne udtalelser og produkter. De uformelle strategier, som eleverne her griber til for at beskrive datasæt og evt. sammenligne to datasæt, udgør en god baggrund for begrebsforståelsen af relevante statistiske deskriptorer.

Forløbet kan gennemføres på 2 lektioner, men på hjemmesiden er der også adgang til udvidelser, så forløbet kan tilpasses undervisningen.

Hvad eleverne lærer i forløbet

Eleverne lærer blandt andet at gennemføre og præsentere statistiske undersøgelser samt at tolke grafiske fremstillinger af data, vælge hensigtsmæssige repræsentationer såvel som at anvende ræsonnementer.
Det er dog vigtigt med en formaliseret opsamling af arbejdet.

KiDM-hjemmesiden

Forløbet ligger på hjemmesiden kidm.dk (forkortelsen for Kvalitet i Dansk og Matematik) sammen med en masse andre forløb. Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel. I matematikdelen er der en frit tilgængelig lærerdel med en omfattende lærervejledninger, elevark og andre ressourcer.

Alle undervisningsforløb er gratis.

Du finder Binde knuder-forløbet her