Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Projektperiode: 2009 - 2011
Status: Afsluttet

Projektet BIDL havde til formål at udvikle nye forretningsmodeller og nye tilgang til markedet, der kunne styrke det erhvervspolitiske sigte via brugerdreven innovation af digitale læremidler.

Projektdeltagere

Marie Falkesgaard Slot og Thomas Illum Hansen, UCL, Karsten Gynther, Professionshøjskolen Absalon, Jens Jørgen Hansen, UCSYD, Jeppe Bundsgaard, DPU, Hans Henrik Helms, KnowledgeLab.

Projektbeskrivelse

De seneste årtier er der investeret en del ressourcer i at fremme brugen af digitale læremidler og læringsressourcer i folkeskolen. It-infrastrukturen er blevet udbygget. Lærernes digitale kompetenceudvikling er blevet sikret med de pædagogiske it-kørekort. Nye E-tjenester bliver jævnligt udbudt. Og i perioden 2004-07 gennemførte regeringen en ambitiøs satsning, programmet It i Folkeskolen (ITIF), der bl.a. gav forlagene mulighed for at søge midler til at udvikle digitale læremidler, samtidig med at kommunerne kunne søge om midler til computere til alle elever i 3. klasse og til at implementere it-strategier på alle niveauer fra klasserummet til kommunens overordnede indsats.

På trods af den massive indsats er lærebogen stadig den mest udbredte læremiddeltype i folkeskolen, og forlagene melder samstemmigt om problemer med at få skabt et marked for digitale læremidler.

Derfor ville vi med dette projekt udvikle nye forretningsmodeller og nye tilgang til markedet, der kan styrke det erhvervspolitiske sigte via brugerdreven innovation af digitale læremidler. Brugerne omfatter flere led og niveauer fra forlag til folkeskole. Projektet involverede således både elever, lærere, skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter, forskere og producenter i en niveau-overskridende innovationsproces, der kunne synliggøre nye markedsmuligheder og “first mover”-fordele – både i et nationalt og et internationalt perspektiv.

Hent hele projektbeskrivelsen

 

Faser og forløb

1. Vidensafklaring og undersøgelsesdesign:
Kortlægning af aktørernes aktuelle viden og eksisterende metoder til at inddrage slutbrugere i forbindelse med udvikling af læremidler. I forlængelse heraf udvikles et undersøgelsesdesign for fase 2.

2. Antropologisk undersøgelse:
Feltstudier gennemføres på 6 skoler og 6 Centre for Undervisningsmidler, hvor udvalgte lærere, elever, skolebibliotekarer og pædagogiske konsulenters brug af og vejledning i brug af læremidler følges og beskrives. Kontrolstudier gennemføres på 6 andre skoler.

3. Idé- og metodeudvikling:
På baggrund af fase 1 og 2 udvikles nye metoder til inddragelse af slutbrugere. Den antropologiske undersøgelse lægges til grund for en analyse, der skal generere ideer og sandsynliggøre nye markedsandele og designpotentialer.

4. Prototypetest:
De involverede forlag udarbejder på baggrund af den forudgående idéudvikling i innovationsnetværkene mock-ups eller koncepter for produktudvikling, der testes i innovationsnetværket i forbindelse med workshops og teknologimedierede aktionslæringsforløb. UNI-C bidrager med forslag til nye distributionsformer.

5. Vidensspredning:
Den indsamlede viden og metodeudvikling formidles løbende via netværk, elektronisk platform og eksperimentel web-TV, der spreder viden om feltstudierne.

Hent detaljeret projektplan

 

Projektets formål

Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler – herunder:

  •  at gennemføre antropologiske feltstudier af elever, lærere, skolebibliotekarer og pædagogiske konsulenters brug af digitale læremidler med henblik på at afdække brugernes erkendte og ikke-erkendte behov.
  • at danne et innovationsnetværk, der kan fremme et systematisk samarbejde mellem forlagsbranche. distributører, aftagerfelt og forskningsfelt.
  • at udvikle modelskitser til nye prototyper på digitale læremidler med henblik på “rapid prototyping” i workshops, dvs. hurtig afprøvning af modelskitser, der bruges til at artikulere ikke-erkendte behov.
  • at udvikle markedsmuligheder og forretningsmodeller for brugerdreven innovation af fagligt valide, digitale læremidler.
  • at sprede viden om metoder til brugerdreven innovation.

Vidensspredning

Den indsamlede viden og metodeudvikling er løbende formidlet via netværk, digital platform og distribution af bearbejdet videomateriale fra feltstudierne.

Læremiddel.dk havde ansvaret for systematisk vidensspredning og den projektledelse og projektstyring, der sikrer projektets validitet.

Afsluttende konference

Projektet blev afsluttet med en konference 17. marts 2011 i Odense. Konferencen henvendte sig til forlagsbranchen og de forskellige brugergrupper.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.