Artikler (13)

Læremiddelproduktion som studieprodukt på læreruddannelsen

Denne artikel handler om at indtænke læremiddelproduktion som et studieprodukt på læreruddannelsen. Artiklen undersøger dels, hvad læremidler er, og dels, hvordan læreruddannelsens undervisere kan udnytte en læremiddelproduktionsproces i undervisningsfaget engelsk.

At analysere naturfaglige læremidler

Denne artikel handler om tekster i læremidler til naturfag. Artiklen præsenterer redskaber til, hvordan man bl.a. ved hjælp af teori fra forskningen i læseforståelse kan analysere teksterne. Artiklen undersøger en tekst fra en bog til selvstændig læsning for elever i indskolingen og på mellemtrinnet.

Kontroversielle aspekter i historieundervisningen

Hildegunn Juelsgaard Johannesen er i sidste fase af sin ph.d.-afhandling om kontroversielle aspekter i historieundervisningen, hvor hun undersøger historieundervisningen i overbygningen i grundskolen og hvordan kontroversielle aspekter indgår i undervisningen som fortællinger, der (re-)produceres i spændingsfeltet mellem læremidler, klasserummet og i relationen mellem nutid og fortid. Vi har spurgt nærmere ind til hendes projekt.

Trends i undervisning med digitale redskaber

Flere lærere bruger interaktive undervisningsmaterialer og digitale læringsspil i undervisningen. Men der er klare tegn på fagspecifikke skift, ligesom de yngre lærere særligt har taget digitale læringsspil til sig de seneste år. Det er nogle af resultaterne af analyser foretaget af Læremiddel.dk.

Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

Maria Møller er i gang med sin ph.d.-afhandling om kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning og håber, at hendes projekt sætter et aftryk for, at det er muligt at tilrettelægge kompetenceorienteret STEM-undervisning, som motiverer og udvikler elever i folkeskolen. Vi har spurgt ind til hendes projekt.

Fortid bliver til nutid i historiefagets læremidler

I min afhandling har jeg analyseret nogle af historiefagets mest udbredte læremidler. I analysen af, hvilke fortidige scener eleverne præsenteres for og hvilke historiske aktører de tilbydes perspektiv fra, kommer jeg frem til, at læremidlerne stort set ikke giver eleverne adgang til et fortidigt perspektiv på fortidens verdensbilleder og grundlag for at træffe valg.

Den dag skolens mure forsvandt

Internettet er flittigt brugt i undervisningen i folkeskolen. Men skolerne ville kunne høste store didaktiske og praktiske fordele ved at bruge internettet som platform i langt højere grad end det er tilfældet i dag.

Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation

Denne artikels ærinde er at byde ind med nogle forslag og retningslinjer til forlagene om, hvad det er relevant at have blik for, hvis forlagene skal medvirke til at kvalificere den it-baserede fagundervisning og brugen af it i folkeskolen med læremidler, der er nyskabende.

Digitale læremidler: Nye muligheder - nye udfordringer

Digitale læremidler giver nye muligheder for skolens håndtering af viden, undervisning og læring. Opgaven for læreren er at kunne se disse muligheder for at kunne integrere de digitale læremidler i skolen – og forstå hvilke udfordringer integrationen indebærer.

Ny læremiddelkultur 2.0 i skolen

Kortlægning og udvikling af læremiddelkulturer i folkeskolen.

Evaluering af digitale læremidler

Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige typer i forbindelse med indkøb, anskaffelse, anvendelse, vejledning og formidling til andre?

Talking Books in Reading Instruction and Student Behavior

In grade 1, Danish students used a talking book with TTS (text-to-speech) and participated in a learning design with emphasis on decoding and reading for meaning in written text.

En digital læremiddelkultur på vej

Artiklen En digital læremiddelkultur på vej – it og digitalt læremiddelbrug i Vordingborg Kommunes skoler har været bragt i tidsskriftet Læremiddeldidaktik.

Nyhed (8)

Ny bog: Digital projektdidaktik

I antologien Digital projektdidaktik præsenterer og dokumenterer en række forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en ny forståelse af projektdidaktik i grundskolen med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler. Der er i antologien fokus på at understøtte stilladseringen i klasserummet samt på digitale undervisnings- og læremidler.

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Ny bog: Læreren som autoritet

Det er en udbredt forestilling, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever, og lærere, der ikke har den fornødne autoritet, til at får ro på klassen. Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling og undersøger nærmere, hvorfra lærere idag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Ny bog: Ind i smagsoplevelsen

“Ind i smagsoplevelsen” er en lærebog til læreruddannelsen om, hvordan cases med fokus på smag kan bruges i faget madkundskab. Den er udgivet af Smag for Livet Forlag, er en del af skriftserien SMAG og kan downloades gratis på Smag for Livets hjemmeside.

Skaber kommunale indkøbsaftaler discount-skole?

Lærere raser og ministeren udtrykker bekymring i forhold til kommunale indkøbsaftaler af digitale læremidler hos forlagene. Er stigningen af indkøb udtryk for et marked i sprudlende vækst eller er det nærmere blevet et uheldigt monopol, der afskærer lærerne selv fra medindflydelse?

Ny håndbog samler den nyeste læremiddelforskning

Ny håndbog fra Georg Eckert Instituttet samler den nyeste læremiddelforskning. Thomas Illum Hansen fra Læremiddel.dk er bidragyder med et kapitel om brugen af læremidler.

Ny rapport kritiserer tidligere læremiddelundersøgelse

I dag udgiver Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning en ny rapport, som udgør et bud på, hvordan en kategorisering af digitale læremidler med fokus på deres didaktiske potentiale skal gennemføres.

Læringsspil til vikarer vinder idékonkurrence

Martin Kongshave, Mikkel Munk Ejlersen og Maria Thiemer fra Læreruddannelsen på Fyn vandt torsdag idékonkurrencen ved Danish Entrepreneurship Awards.

Projekt (14)

Vurdering af praksisformidlingsmaterialer fra projektet 'Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud'

Dette projekt har sit udspring i praksisformidlingsmaterialerne ‘Små Børns Stemmer – Tryghed i dagtilbud’, som Børns Vilkår har gennemført i samarbejde med medarbejdere i dagtilbud, medhjælpere, pædagoger, dagplejere samt forældre.

Adaptive læremidler

Projektet Adaptive læremidler er et interventionsprojekt, som har til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER.

Evaluering af Pædagogik - Introduktion til pædagogers grundfaglighed

Projektet Evaluering af Pædagogik – Introduktion til pædagogers grundfaglighed skal give bud på forbedringer af det eksisterende læremiddel og konkrete råd til en ny grundbog til samme målgruppe ved at foretage et dokumentstudie samt interviews, som efterfølgende bearbejdes og analyseres.

Professionsdidaktik og læremidler

Målet for projektet Professionsdidaktik og læremidler er at udvikle en professionsdidaktik om læremidler og deres rolle for professionsudvikling.

Læremiddelkultur 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

Video som et personligt læringsredskab i NaturTeknik

Målet med dette projekt har været at udfolde og udbrede de muligheder, som digital videoproduktion giver i undervisnings- og læringssituationer samt at dele fund og erfaringer.

Bog & sprog

Evaluering af læringsportalen Bog & Sprog – et digitalt læremiddel til nabosprogsundervisning i danskfaget.

abc.dk

Projektets formål var at evaluere det digitale læremiddel abc.dk udgivet af forlaget Gyldendal i 2008. Evalueringen udførtes som en effektevaluering med henblik på at undersøge, hvordan materialet virkede.

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Projektet BIDL havde til formål at udvikle nye forretningsmodeller og nye tilgang til markedet, der kunne styrke det erhvervspolitiske sigte via brugerdreven innovation af digitale læremidler.

Praksisfortolkninger af Læremidler (PaL)

Projektet PaL skal kortlægge og bidrage til en forståelse af læreres og elevers brug af læremidler bl.a. ved at undersøge sammenhængen og forskellen mellem det intenderede lærings- og undervisningsdesign og det aktualiserede design i praksis.

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Projektet har til formål at udvikle indsatser, der kan understøtte implementeringen af læringsplatforme i den danske folkeskole med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen.

Digital skole

Læremiddel.dk kortlagde i efteråret 2012 i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene.

Tegn på læring

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på læremidlers didaktiske potentialer.

Evalueringsværktøjer (5)
Bøger (11)

Læreren som autoritet

Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling om, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever og lærere, der ikke har den fornødne autoritet. Bogen undersøger nærmere, hvorfra lærere i dag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Læremidlernes danskfag

Læremidlernes danskfag tegner et billede af danskfaget i grundskolen ved at undersøge fagets didaktiske læremidler.

Billedkunst

‘Billedkunst’ i serien ‘Mål og midler’ udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens billedkunstundervisning.

Didaktikhåndbogen

Thomas Illum Hansen og Stig Toke Gissel har skrevet kapitlet om læremidler i Didaktikhåndbogen – en fuldendt lærebog i didaktik.

Didaktik 2.0

Didaktik 2.0 henvender sig til lærere i skolen, som hver eneste dag planlægger undervisning, hvor nettet kan inddrages.

Historie

Bogen handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. I bogen diskuteres blandt andet, hvorfor læreplaner til faget flere gange er ændret markant i de sidste årtier, samt hvordan – eller hvorvidt – disse ændringer har udmøntet sig i læremidler og undervisning.

Idræt

Bogen sætter fokus på læremidler i idrætsfaget og argumenterer for nødvendigheden af at anlægge et læremiddelperspektiv på idrætsfaget.

Læremidler i didaktikken

Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen har skrevet en bog om læremidler og didaktik med henblik på lærerens grund- og efteruddannelse.

Fælles mål og midler

“Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis” henvender sig både til lærere og lærerstuderende og tilbyder et fælles sprog, der gør det muligt at diskutere teori og praksis – både i folkeskolen og i læreruddannelsen.

At vurdere læremidler i dansk

At vurdere læremidler i dansk er en introduktion til læremidler og deres rolle i danskfaget, i danskfagets undervisning samt i praktikken. Bogen kan også bruges i læreruddannelsens andre fag.

Læremiddel-landskabet

Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning er en publikation af Jens Jørgen Hansen, UC Syddanmark og Læremiddel.dk.


Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.