Når it virker i en integreret tilgang til skolemad, der kobler fælles mål og multimodale læremidler

Forfatter: Dorte Ruge
Udgivet: April 2019

Ny spilplatform på vej med afsæt i skolernes erfaringer og forskningsresultater.

LOMADa 1. årgang på Filstedvejens Skole i Aalborg Kommune i 2016 havde deres første pilot ’LOMA-uger’, tog lærerne både kendte og nye didaktiske metoder i brug. LOMA-projektet kom med nye idéer til en integreret og tværfaglig tilgang til undervisning, hvor omdrejningspunktet var elevernes deltagelse i planlægning, tilberedning og servering af mad til fælles måltider.

Det skete som element i en tværfaglig og projektorienteret undervisning, der omfattede fælles mål i flere fag (Ruge, 2017b). Lærerne kombinerede ’LOMA-tilgangen’ med kendte elementer fra tidligere professionelle samarbejder og undervisningsforløb på tværs af fag og årgang. Det gjaldt også elevernes anvendelse af IT, da lærerne tidligere havde deltaget i et større introducerende IT-projekt, der havde bidraget til beslutningen om, at alle elever på skolen fik udleveret en iPad ved skolestart.

iPad gør nogle ting nemmere – og nogle ting sværere

Med deltagelse i LOMA-projektet blev der nu mulighed for at anvende IT-’værktøjet’ på en understøttende måde i forhold til undervisningens indhold, som her havde et mål om at øge elevernes handlekompetence indenfor mad og sundhed.

Lærerne havde en forventning om at elevernes anvendelse af iPads ville styrke undervisningen ved at fremme multimodalitet, således at der blev bedre mulighed for at kombinere udarbejdelse af skriftlige tekster med mundtlige oplæg, elevernes egne billeder og video optagelser: ”iPad gør nogle ting nemmere, og den gør nogle ting hurtigere, samtidig med at der er en æstetisk kvalitet”, uddybede en af lærerne i artiklen: ’Elevers anvendelse af it som støtte for udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence’ (Ruge, 2017a).

Det fremgik endvidere, at iPads i LOMA-undervisningen gjorde det nemmere for eleverne at dele deres arbejde via smartboard i timerne – og at dele det med forældrene, når de kom hjem (Se billeder fra undervisningen i Figur 1 & 2).

Lærerne benyttede også anvendelse af iPad som et værktøj til at gennemføre en differentieret undervisning på ’lavere’, ’medium’ og ’højt’ niveau.

Elever på højt niveau deltog i en ’journalistgruppe’, der lavede en fælles avis om LOMA-ugen. Dette gav lærerne mulighed for at involvere elever, der ikke ellers kunne deltage på grund af indlæringsmæssige udfordringer.

LOMA

Resultater fra projektet

Resultaterne fra Filstedvejens Skole viste, at elever med indlæringsmæssige udfordringer ikke altid havde fordel af at anvende den meget ’mobile’ iPad, men måske snarere havde brug for at arbejde fra en stationær PC, der ikke løb tør for strøm eller blev glemt derhjemme. Resultaterne fra Filstedvejens Skole pegede på, at anvendelse af ’LOMA-værktøjer’ i kombination med digitale, multimodale læremidler bidrog til at styrke elevernes læring, motivation og engagement.

Samtidig tydede andre resultater på, at forskel i elevernes forforståelse havde stor indflydelse på elevernes udvikling af viden og indsigt mellem ’baseline’ og ’endline’ måling (Ruge, Puck & Hansen, 2017). En konsekvens af dette var en ny indsats i forhold til at udvikle digitale læremidler, der kunne styrke alle elevers forudsætninger og forforståelse – inden de skulle i gang med LOMA-undervisning.

Muligheden for at træne specifikke kompetencer inden starten på et projektorienteret undervisningsforløb er et element i ’Digital, inkluderende projektdidaktik’ (jf. Mikkelsen, Bendsen, Graf, Agergaard, Reimer-Mattesen & Kristensen, 2016), der giver god mening i en LOMA-kontekst. Spørgsmålet er, hvordan man kan gøre det?

LOMA-digi’ – styrket handlekompetence indenfor mad og sundhed.

Filstedvejens Skole modtog i 2018 en bevilling fra Undervisningsministeriet til projektet ”Mad som ramme for en helhedsorienteret indsats for elever i indskolingen” (Aalborg Kommune, 2018).

Formålet var at fremme elevernes udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence, madkultur og ’maddannelse’ via LOMA-undervisning og et styrket samarbejde med den lokale producent, Egholm Folkefarm.

LOMA

Udvikling af en digital platform med læringsspil

Det er et mål i projektet at udvikle nye undervisningsforløb, herunder er det et centralt element at udvikle en digital platform med læringsspil, hvor eleverne kan træne grundbegreber, navne og sammenhænge indenfor mad, dyrkning og sundhed via enkle digitale spil.

På et lidt højere og udvidet niveau vil elevernes ’maddannelsesrejse’ også omfatte arbejde med egne baner, ’tidslinje’ spil og ’historiske kort’ med inspiration fra HistorieLab Spilportalen’ (Historielab, 2018). Den nye LOMA-spilportal er under udvikling og forventes at være klar til brug i andet halvår af 2019 – i første omgang på www.lomaskole.dk

Vil du høre mere, så skriv til doru@ucl.dk

 

Referenceliste:

HistorieLab UCL (2018): Spilportalen.

Aalborg Kommune (2018): Projekt ”Mad som ramme for en helhedsorienteret indsats for elever i indskolingen” med tilskud fra UVM. Filstedvejens Skole, Aalborg Kommune.

Mikkelsen, S. L. S., Bendsen, A. M., Graf, S. T., Agergaard, K., Reimer-Mattesen, T., & Kristensen, R. S. T. (2016). www.digitalprojektdidaktik.dk.

Ruge, D. (2017a): Elevers anvendelse af it som støtte for udvikling af mad-og sundhedsrelateret handlekompetence. Learning Tech – Tidsskrift for Læremidler, didaktik og teknologi, (2).

Ruge, D. (2017b). LOMA-eksempel på en integreret tilgang til sund skolemad. I: En Skole i Bevægelse (s. 155-172). Akademisk Forlag.

Ruge, D., Puck, M. R., & Hansen, T. I. (2017). Følgeforskning i Projekt LOMA-lokal mad. Delrapport 1. Kvantitativ del. Foreløbige resultater.