Evaluering af Pædagogik – Introduktion til pædagogers grundfaglighed

Projektperiode: 2018 - 2020
Status: Afsluttet

Projektet Evaluering af Pædagogik – Introduktion til pædagogers grundfaglighed skal give bud på forbedringer af det eksisterende læremiddel og konkrete råd til en ny grundbog til samme målgruppe ved at foretage et dokumentstudie samt interviews, som efterfølgende bearbejdes og analyseres.

Projektdeltagere

Stig Toke Gissel

Projektbeskrivelse

Læremiddel.dk har fået til opgave at evaluere grundbogen til pædagoguddannelsens 1. år, Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed for Hans Reitzels Forlag.

Formålet med evalueringen er at analysere og vurdere grundbogens hensigtsmæssighed vedrørende struktur, abstraktionsniveau, sprogbrug, udnyttelse af multimodalitet og læsbarhed.

Derudover har Læremiddel.dk til opgave at undersøge, hvilke behov/krav henholdsvis de studerende og underviserne på Pædagoguddannelsen har/stiller med hensyn til en grundbog, der dækker hele grundåret.

Evalueringen skal danne udgangspunkt for Hans Reitzel og deres tilknyttede forfatteres arbejde med at forbedre både den aktuelle grundbog, men også i forhold til at forbedre læsbarheden og anvendeligheden af fremtidige faglitterære udgivelse.

Evalueringsdesign

Evalueringsdesignet har to spor:

1. En dokumentanalyse af grundbog til pædagoguddannelsens 1. år, Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed med fokus på struktur, abstraktionsniveau, sprogbrug, udnyttelse af multimodalitet og læsbarhed. Herunder en vurdering af potentialet i forhold til at bruge en kort video som åbning til hvert kapitel i bogen og andre potentialer for at udnytte multimodalitet til at øge læsbarheden og illustrere faglige sammenhænge.

2. Interviews med studerende og underviserne på Pædagoguddannelsen på tre UC’er: PH Absalon, UC Syd og UCL. På hvert UC gennemføres fokusgruppeinterview med 4 studerende og solointerview med 2 undervisere.

De to spor informerer hinanden, således at undersøgelsens fund omkring grundbogen som tekst relateres til undersøgelsens fund om undervisere og studerendes behov og krav til en grundbog til Pædagoguddannelsens 1. år – og omvendt.

Bearbejdelse og analyse af data fra spor 1 og 2 munder ud i en rapport til opdragsgiver, som gør rede for undersøgelsens fund samt giver bud på konkrete råd til en ny grundbog til samme målgruppe.

Evalueringsdesignet omfatter således:

  • Dokumentstudie af et repræsentativt kapitel af grundbog til pædagoguddannelsens 1. år, Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed med fokus på struktur, abstraktionsniveau, sprogbrug, udnyttelse af multimodalitet og læsbarhed. Dvs. en læremiddelanalyse med anvendelse af de begreber og analysemetoder, som Læremiddel.dk har udviklet suppleret med analytiske greb fra læsbarhedsanalyse.
  • Generering af interviewguides.
  • Interviews med i alt 12 studerende og 6 undervisere på Pædagoguddannelsen på tre UC’er. Disse lydoptages med henblik på senere analyse.
  • Databearbejdning. De kvalitative data, der indsamles gennem interviews underkastes en systematisk analyse med henblik på at afdække brugsmønstre og behov. Disse analyseres i lyset af dokumentanalysens fund.
Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.