Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne

Projektperiode: 2009 - 2010
Status: Afsluttet

Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis – deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?

Projektdeltagere 

Stig Toke Gissel, UCL, Dorthe Carlsen, UCSYD og Kristine Kabel, UCC.

Projektbeskrivelse

Undersøgelsen af læsbarheden har taget udgangspunkt i fire udvalgte læremidler, som anvendes i undervisningen på fire forskellige erhvervsfaglige uddannelser: mureruddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedsassistent, landbrugsuddannelsen samt den merkantile grunduddannelse.

Projektets baggrund

I regeringens globaliseringsstrategi pegedes på en række problemer ved erhvervsuddannelserne. Bl.a. mentes frafaldet på erhvervsuddannelserne at være for stort. Dette skal ses i forhold til regeringens ambition om at mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og at tallet skal op på mindst 95 pct. i 2015.

I strategipapiret hævdedes også, at såvel fagligt stærke som unge med svage forudsætninger ikke blev tilgodeset i tilstrækkelig grad af erhvervsuddannelserne. Løsningen på dette problem var bl.a. at trindele erhvervsuddannelserne, så både de dygtigste, svageste samt mellemgruppen kunne få udbytte af undervisningen.

Ydermere mente regeringen at frafaldet kunne mindskes ved at gøre erhvervsuddannelsernes grundforløb mere fleksibelt og praksisnært.

Disse tiltag kan siges at skærpe kravene både til de læremidler, der anvendes i erhvervsuddannelserne og til de undervisere, der bruger læremidlerne. Når undervisningen trindeles, skal læremidlerne ideelt set rumme mulighed for differentiering i forhold til undervisningen såvel som i forhold til elevernes læsekompetencer. Slutmålene på de enkelte niveauer er forskellige, men oftest bruges den samme grundbog til alle niveauer. Det betyder, at underviseren selv må differentiere i forhold til bogens indhold. Der ligger således en stor opgave på undervisernes skuldre.

Projektets resultater blev formidlet på en national konference for læsevejledere i april 2010.

Læs artikel på Folkeskolen.dk

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.