Forskningsprogram 2 forsker i samspillet mellem læringsdesign og digitale teknologier samt forankringen heraf i en organisatorisk ramme. I konkrete projekter vil disse tre elementer indtage forskellige positioner. Hvis et projekt har konkrete teknologiers potentialer og bindinger i forgrunden, vil programmet forske i og udvikle principper for nye læringsdesign med henblik på at udnytte et teknologipotentiale. Når læringsdesigns er i forgrunden, vil forskningsindsatsen rette sig mod at udvikle principper for, hvordan digitale teknologier skal designes og/eller redesignes, så potentialet i nye læringsdesign udnyttes optimalt.

Programmet adresserer en række uddannelsesudfordringer, som knytter sig til den stadigt øgede og omsiggribende digitalisering af det danske uddannelsessystem og de professioner, der arbejder med undervisning og andet pædagogisk arbejde. Centrale forskningsspørgsmål er her, hvordan uddannelsesaktører på alle niveauer (elever/studerende, lærere/undervisere, ledelse samt eksterne stakeholders) forholder sig konstruktivt – forstået som kritisk, etisk og innovativt – til en pædagogisk/didaktisk meningsfuld brug af nye digitale teknologier. Programmet undersøger endvidere, hvordan konkrete uddannelsesudfordringer, som fx behovet for adgang til differentieret og tilpasset uddannelse og undervisning, kan gentænkes gennem et fokus på teknologisk forestillingskraft og didaktiske eksperimenter med henblik på at udvikle nye læringsdesign, som i højere grad kan fastholde flere elever/studerende og skabe bedre undervisning/uddannelse.

Programmet genererer og formidler viden, som er relevant for en bred vifte af aktører, herunder fagprofessionelle, beslutningstagere, fonde, uddannelsesinstitutioner og producenter af uddannelsesteknologier med henblik på, at disse kan handle vidensbaseret i forhold til udvikling, implementering og anvendelse af nye digitale teknologier og undervisningsformer. Programmets vidensproduktion er relevant for alle typer af professionsarbejde, hvis kerne er undervisning, hvilket betyder, at programmet i et efterspørgselsperspektiv kan forske i alle typer af uddannelsesdomæner, herunder dagtilbud, Folkeskolen, EUD samt de videregående uddannelser.

 

Fire centrale forskningstemaer

Programmet er organiseret omkring fire forskningstemaer:

Nye læringsteknologier og læringsdesign

Dette tema beskæftiger sig med en række nye læremidler, der kan kategoriseres som ”læremidler 4.0”. Eksempler er den øgede brug af adaptive læremidler. Her er der et stort behov for at udvikle ny læremiddelteori, som kan anvendes til at kategorisere og vurdere kvaliteten af disse læremidler, ligesom der er behov for at udvikle helt nye læringsdesign, som er tilpasset både teknologiens potentialer og de gældende uddannelsesinstitutionelle rammer.

Læringsteknologi og data

Udbredelsen af datadrevne læringsteknologier er et vigtigt forskningstema, som adresserer en række presserende uddannelsesudfordringer, der knytter sig til begreber som dataetik og data literacy hos både elever/studerende, lærere/undervisere og ikke mindst den pædagogiske ledelse. Samtidig sætter Læremiddel.dk med dette forskningstema fokus på, hvordan pædagogisk meningsfuld brug af data – eksempelvis gennem arbejdet med learning analytics – kan styrke den professionelle undervisers dømmekraft.

Uddannelsesdesign og nye digitale teknologier

Dette forskningstema beskæftiger sig med den type uddannelsesteknologi, som forsøger at løse didaktiske behov for fleksibel og differentieret adgang til uddannelse og undervisning. Forskningstemaet undersøger potentialet i en øget grad af personalisering af uddannelsessystemet, holdt op imod behovet for effektive og fællesskabsorienterede uddannelsesdesign.

Skoleudvikling og teknologi

Dette forskningstema sætter fokus på behovet for pædagogisk organisationsudvikling relateret til forankring og ledelse af implementeringen af nye digitale uddannelsesteknologier, som f.eks. de nye digitale læringsplatforme i skolen eller samarbejdsplatformen ”Aula”. Læremiddel.dk forsker i, hvordan digital forandringsledelse udspiller sig i spændingsfeltet mellem pædagogisk/didaktisk innovation, effektivisering og standardisering.

 

Deltagere i forskningsprogram 2

Herunder kan du danne dig et overblik over, hvilke deltagere der er repræsenteret i Læremiddel.dks forskningsprogram 2.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.