Ny rapport kritiserer tidligere læremiddelundersøgelse

8. maj 2018

I dag udgiver Læremiddel.dk og Center for Anvendt Skoleforskning en ny rapport, som udgør et bud på, hvordan en kategorisering af digitale læremidler med fokus på deres didaktiske potentiale skal gennemføres.

Rapporten, Kategorisering af digitale læremidler. En undersøgelse af didaktiske, digitale læremidlers karakteristika, er et bud på en typologisering og kategorisering af digitale, didaktiske læremidler og en kriteriebaseret metodik for at score dem.

Undersøgelsen er en parallel til en tidligere undersøgelse, Anvendelse af digitale læremidler. Effektmåling, gennemført af Rambøll i 2014 under opdrag af Styregruppen for it i folkeskolen. Undersøgelserne har mange lighedstræk, men adskiller sig også væsentligt fra hinanden, og den nye undersøgelse fra Læremiddel.dk viser en række faldgruber og problemer ved Rambølls kategorisering af digitale læremidler.

Rapporten fra Læremiddel.dk retter dermed en kritik mod den tilsvarende undersøgelse gennemført af Rambøll samtidig med, at den er et forsøg på at rette op på netop Rambølls undersøgelse, der ikke har formået at indfange de digitale læremidlers kompleksitet og sammensathed, og derfor konkluderer på et mangelfuldt grundlag. Læremiddel.dks rapport viser bl.a., at en præcisering og nuancering af kategorierne for læremidler giver ganske andre resultater end rapporten i 2014 kommer frem til.

Kritik af undersøgelse

Læremiddel.dk kritiserer blandt andet Rambølls undersøgelse for at være unuanceret, upræcis og mangle transparens i metodeproces såvel som datasæt. Manglerne betyder, at undersøgelsen ender ud med en entydig kategorisering af læremidler, der ikke tager højde for læremidlernes sammensathed i forhold til de didaktiske typologiseringer, de baseres på. I forlængelse heraf kommer undersøgelsen frem til en del forkerte resultater og drager problematiske konklusioner.

Omdrejningspunktet i Rambølls undersøgelse var en effektmåling af digitale læremidler, og undersøgelsen blev gennemført forud for den store indsats for øget anvendelse af it i folkeskolen, som var en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, forlænget til 2017. Der blev investeret et milliardstort beløb i digitalisering af folkeskolen, og Rambølls undersøgelse skulle bl.a. være med til at dokumentere de positive effekter af digitale læremidler og legitimere den store indsats. En stor del af de mange ressourcer blev  investeret i en støttepulje, der skulle booste markedet for digitale læremidler.

Rambølls undersøgelse tjente desuden som en førmåling, der skal danne grundlag for en slutevaluering af den samlede investering. Men det kan vise sig vanskeligt at lave en kvalificeret slutevaluering på et upræcist og mangelfuldt grundlag. Rapporter, der skal danne grundlag for vigtige politiske beslutninger, bør være retvisende, gennemarbejdede og basere sig på en nuanceret forståelse af det det emne, de omhandler.

Kvalificeret gennemførelse af en undersøgelse

Med den nye rapport vil Læremiddel.dks forskere gerne vise, hvordan man kan foretage en kvalificeret gennemførelse af samme undersøgelse, som Rambøll foretog i 2014. Samtidig udviser rapporten en transparens i forhold til datagrundlag, analyseproces og færd gennem læremidlerne, som Rambøll-rapporten mangler. På denne måde faciliterer rapporten, at andre kan efterprøve Læremiddel.dks undersøgelse og fund.

I rapporten når Læremiddels.dks forskere frem til nogle ganske andre resultater end Rambøll, selv om de analyserer tilnærmelsesvist identiske læremidler og med afsæt i stort set de samme kategorier. Blot har Læremiddel.dk nuanceret kategorierne.

Forskellen fremkommer blandt andet ved, at nærværende rapport operationaliserer de fire (næsten enslydende) didaktiske kategorier af læremidler, som både Rambøll og Læremiddel.dk arbejder med, i seks parametre:

  1. Læremidlets pædagogiske præmis
  2. Læremidlets målorientering
  3. Progression i læremidlet
  4. Læremidlets strukturering af arbejdsprocessen og dets organisering af deltagerne
  5. Læremidlets rammesætning af aktiviteter og tildeling af elevroller
  6. Læremidlets facilitering af læring

Ud fra parametrene scores læremidlets didaktiske potentiale på en skala fra 0 til 3 for hver kategori, hvilket muliggør en nuanceret scoring af læremidlernes didaktiske potentiale i forhold til alle fire kategorier.

Et vigtigt resultat af disse analyser er, at der bliver identificeret en kompleksitet i mange af de scorede læremidler, som indebærer, at en entydig kategorisering af dem i én af de didaktiske kategorier vil være mangelfuld. Didaktiske, digitale læremidler er ofte ikke enten trænende, formidlende, stilladserende eller professionsstimulerende.

Et andet resultat i Læremiddel.dks rapport viser en stor diversitet imellem de enkelte dele i de omfattende fagportaler fra fx Clio Online og Gyldendal, som Rambøll analyserer samlet, men som Læremiddel.dk analyserer hver for sig. En generaliserende tilgang medfører en entydig kategorisering af disse samlinger af portaler og læremidler og giver ikke meget mening, da de specifikke analyser af fagportalerne viser diversitet.

Transparens

Læremiddel.dk har kategoriseret mere end 100 didaktiske læremidler ud fra en differentieret scoringssystematik, der tydeligt og operationelt skelner mellem fire forskellige slags læremidler ud fra seks tværgående parametre. Via denne metode, når undersøgelsen frem til væsentligt andre resultater, end Rambøll gjorde i 2014.

Læremiddel.dk fremlægger sit komplette datasæt og metodik, så andre kan efterprøve metode og fund.

Her kan du læse mere om rapporten, som er udarbejdet af Stig Toke Gissel og Keld Skovmand.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.