Nyhed (4)

Unikt samarbejde mellem to videncentre om pilotprojektet "Digital læsedidaktik og fagportaler"

Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk indgår unikt samarbejde i projektet “Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?”. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler.

Ny bog: Danskdidaktisk opslagsbog

Med Danskdidaktisk opslagsbog får dansklæreren en værktøjskasse med 66 klassiske og moderne begreber. Bogen udfolder begrebernes teoretiske baggrund, deres betydning i praksis og deres bidrag til professionel analyse, forberedelse og evaluering af undervisningen. Dansklæreren og den lærerstuderende kan få indblik i begreber, teori og praksis gennem bogens opslag.

Ny bog: Digital projektdidaktik

I antologien Digital projektdidaktik præsenterer og dokumenterer en række forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en ny forståelse af projektdidaktik i grundskolen med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler. Der er i antologien fokus på at understøtte stilladseringen i klasserummet samt på digitale undervisnings- og læremidler.

Digitalt projektarbejde i de frie skoler

Digitalt projektarbejde i de frie skoler – et nyt bud på undersøgende undervisning og lærersamarbejde. Heldagskonference den 15. marts 2018.

Projekt (10)

Digital læsedidaktik og fagportaler – hvad sker der med læsepraksisserne, når fagportalen bliver læremidlet?

Dette projekt er et pilotprojekt, der er finansieret af Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk. Formålet med pilotprojektet er at undersøge realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler. Pilotprojektet er et projektmodningsprojekt og en investering forud for en fondsansøgning.

Tak til robotprogrammering rettet mod yngsteområdet i grundskolen

Forskere fra Læremiddel.dk skal sammen med studerende fra UCL og robotvirksomheden KUBO udvikle ny teknologi, der klæder børn på til en fremtid, hvor teknologi overtager mange job og dagligdags gøremål.

Professionsdidaktik og læremidler

Målet for projektet Professionsdidaktik og læremidler er at udvikle en professionsdidaktik om læremidler og deres rolle for professionsudvikling.

Læremiddelkultur 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).

Aschehougs digitale leksikon

Projektets formål var at evaluere Aschehougs Leksikon med henblik på at udvikle programmet og gøre det mere anvendeligt for og målrettet til folkeskoleelever i 3.-9. klasse.

Digital projektdidaktik i de frie skoler

Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler er et forsknings- og skoleudviklingspro­jekt, der skaber rammer for udvikling af lærernes kompetencer, af undervisningen og af skolens organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer til både lærere, elever og ledelse.

KiDM - Kvalitet i dansk og matematik

Projektet KiDM er et landsdækkende storskala­projekt, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har igangsat i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Projektet har til formål at udvikle indsatser, der kan understøtte implementeringen af læringsplatforme i den danske folkeskole med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen.

Digital skole

Læremiddel.dk kortlagde i efteråret 2012 i samarbejde med Center for Undervisningsmidler og læreruddannelsen ved University College Sjælland Vordingborg Kommunes læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene.

Tegn på læring

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på læremidlers didaktiske potentialer.

Bøger (16)

Danskdidaktisk opslagsbog

Danskdidaktisk opslagsbog giver dansklæreren en værktøjskasse med 66 klassiske og moderne danskdidaktiske begreber til danskfaget. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med danskfaget, således at man kan udvikle sig som dansklærer på et teoretisk og reflekteret grundlag.

Didaktisk opslagsbog

Bogen Didaktisk opslagsbog omhandler begreber og greb til en formende og udforskende dialog med undervisning. Opslagsbogen henvender sig til folk, der ønsker et samlet opslagsværk med 52 centrale didaktiske begreber med dertil hørende krydshenvisninger.

Didaktisk opslagsbog: 52 begreber til lærerens undervisning

I denne didaktiske opslagsbog kan du hurtigt få et overblik over 52 centrale didaktiske begreber med dertilhørende krydshenvisninger. Bogen leverer begreber til at analysere undervisning med, og hvert opslag peger på handlemuligheder.

Oplevelse, fordybelse og virkelyst

Bogen giver en samlet pædagogisk behandling af begreberne oplevelse, fordybelse og virkelyst. Forfatterne beskriver over en didaktisk model, hvordan æstetik i undervisningen kan åbne fagene og fremme oplevelse, fordybelse og virkelyst hos eleverne Bogen tager primært udgangspunkt i folkeskolens praksis, men den henvender sig bredt til alle undervisere, der lægger vægt på elevernes æstetiske erfaringer.

Effektiv undervisning

Effektiv undervisning stiller skarpt på samarbejdet i undervisningslokalerne i flere end 10 store cases – didaktiske nærbilleder – der giver god mulighed for at iagttage, analysere og vurdere de kvaliteter, der fremmer læringen og det gode samspil mellem lærere og elever.

Læremidlernes danskfag

Læremidlernes danskfag tegner et billede af danskfaget i grundskolen ved at undersøge fagets didaktiske læremidler.

Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden

Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden henvender sig til praktiserende lærere, skoleledere, lærerstuderende og studerende.

Dansk

Dansk i serien ‘Mål og Midler’ giver et samlende bud på et opdateret og helhedsorienteret danskfag i en tid, der er præget af digitalisering, kompetenceorientering og fagpolitiske værdikampe.

Didaktikhåndbogen

Thomas Illum Hansen og Stig Toke Gissel har skrevet kapitlet om læremidler i Didaktikhåndbogen – en fuldendt lærebog i didaktik.

Didaktik 2.0

Didaktik 2.0 henvender sig til lærere i skolen, som hver eneste dag planlægger undervisning, hvor nettet kan inddrages.

Matematik

Bogen udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens matematikundervisning.

IT i alle fag

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og Dafolo ud fra ønsket om at være med til at kvalificere den fagdidaktiske brug af it

Dansk som undervisningsfag

Jens Jørgen Hansen har udgivet bogen ”Dansk som undervisningsfag – en danskdidaktisk lærebog”, der blevet til i et samarbejde mellem Dansklærerforeningens forlag og Læremiddel.dk.

Læremidler i didaktikken

Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen og Thomas Illum Hansen har skrevet en bog om læremidler og didaktik med henblik på lærerens grund- og efteruddannelse.

Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster

Bogen ønsker at kaste lys over, hvilke teorier man kan bruge som refleksionsgrundlag, når man analyserer og reflekterer over pædagogiske tekster.

Kognitiv litteraturdidaktik

Kognitiv litteraturdidaktik af Thomas Illum Hansen har til hensigt at styrke litteraturundervisningen ved at byde ind med en kognitiv tilgang til tekster – både i lærerens forberedelse og elevernes møde med og læsning af dem.